Stichting Remi Moldova   Beleidsplan 2013   4 mei 2013

Dit beleidsplan geeft inzicht in:
A. Doelstelling van het actuele beleid
B. Werkzaamheden
C. Wijze van werving van gelden
D. Beheer van het vermogen
E. Besteding van het vermogen

A. Doelstelling van het actuele beleid:

De algemene doelstelling van Remi Moldova is het lot van zwerfhonden te verbeteren.

Stichting Remi Moldova (RM)stelt zich ten doel zo veel mogelijk zwerfhonden te steriliseren. Daarnaast biedt RM medische hulp aan zwerfhonden in acute en schrijnende situaties. RM bemiddeld bij adoptie van Moldavische zwerfhonden zowel in Moldavië als in Nederland. RM is in 2013 een adoptie op afstand project gestart (AA-project).

Stichting Remi Moldova heeft 3 werkterreinen:
1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië:
a. naar Nederland
b. in Moldavië
c. via adoptie op afstand (AA-project)

B. Werkzaamheden:

1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië

Remi Moldova maakt bij haar sterilisatieprojecten gebruik van de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return). 
In 2013 richten wij ons op de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Deze dorpen liggen respectievelijk op ongeveer 23 km en 40 km van de hoofdstad Chisinau. In Vadul-lui-Voda is de dierenkliniek van Olga Podimova gevestigd en hier worden de sterilisaties en castraties uitgevoerd. 
Het sterilisatieproject Vadul-lui-Voda omvat twee locaties, nl. Locatie strand en locatie busstation. Het sterilisatieproject Criuleni is kleiner in aantal honden, maar beslaat een groter gebied.

2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië

Verlenen van acute medische zorg aan zwerfhonden in de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Het gaat hier om situaties van ernstige verwondingen of ziekte, waarbij het dier ondraaglijk lijdt, door bijvoorbeeld aanrijding, stropersval, vergiftiging of kanker.

3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië

a. naar Nederland
Stichting Remi Moldova bemiddelt bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië. Het gaat hier uitdrukkelijk om zwerfhonden en niet om gefokte honden. De bemiddeling is gericht op het belang van de hond. De bemiddeling richt zich op zowel Nederland als op Moldavië zelf. Het streven is om voor de honden een baas te hebben gevonden voordat ze naar Nederland komen. Er zullen geen grote transporten van honden naar Nederland plaatsvinden. 
De adoptant tekent een contract met de stichting, een voorbeeld is op de site geplaatst. Het te betalen bedrag bij de adoptie is een bijdrage aan de stichting en geen aankoopbedrag. 
De adoptant betaalt aan de stichting een bijdrage in de algemene kosten van de stichting. Het betreft hier uitdrukkelijk geen aankoopbedrag.

b. in Moldavië
Voor bemiddeling bij adoptie in Moldavië zelf worden geen kosten berekend. De adoptant verrekent zelf de dierenartskosten met de dierenarts.

c. via adoptie op afstand (AA-project)
Het Adoptie op Afstand project is bedoeld om dieren die zich in de lokale opvang bevinden te voorzien van voer en medische zorg. 
De adoptant betaalt € 2,50 per maand en wordt op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gekozen dier.

C. Wijze van werving gelden:

1. Donatie- en sponsor oproepen via website www.remimoldova.com en www.marktplaats.nl en https://www.facebook.com/remi.moldova 
2. Website-advertentie aanbod voor sponsors
3. Deelname aan 50% Actie Stichting Samenwerkende Dierenclubs
4. Collectes op dierenevenementen en Koningsdag
5. Tombola op dierenevenementen en Koningsdag, prijzen gedoneerd door de middenstand
6. Kofferbakverkopen van gedoneerde rommelmarktspullen
7. Verkoop via de webwinkel
8. AA-project voor lokale opvang
9. Aanschrijven van vermogensfondsen
10. Verkoop loten Grote Club Actie

D. Beheer van vermogen:

Zakelijke bankrekening 
Triodosbank Stichting Remi Moldova
BIC TRIONL2U
IBAN NL67 TRIO 0254720153 t.n.v. Stichting Remi Moldova.
Er zijn twee bankpasjes bij deze rekening.
Een is in beheer bij de secretaris in Moldavië.
Een is in beheer bij de wnd. penningsmeester in Nederland.

E. Besteding van vermogen:

Donaties en opbrengsten van: advertenties website, 50% Actie, collectes, tombola, kofferbakverkopen, webwinkel en Grote Club Actie worden besteed aan:
Dierenarts Moldavië
Medische zorg zwerfhonden
Transportkosten in Nederland ingezamelde goederen naar Moldavië
Aanschaf benodigdheden dierenarts
Website kosten
Kamer van Koophandel kosten
Bankkosten
Promotiemateriaal

Opbrengsten uit adopties worden besteed aan:
Transport van de hond per vliegtuig of per auto
Kosten van materiaal t.b.v. transport, zoals benches en riemen.
De kosten voor de dierenarts betreffende: sterilisatie, ontwormen, ontvlooien, inenten, chip, paspoort, uitreisdocument, titer-bepaling, gezondheidsverklaring.
Transport kosten in Moldavië
Transportkosten in Nederland
Kosten van huisbezoek na de adoptie
Dierenarts in Nederland bij verblijf in opvang
Kosten van voer e.d. bij verblijf in opvang
Een eventueel restant komt ten goede aan het sterilisatieproject.

Donaties voor AA-project en opbrengst Benefiet High Tea worden besteed aan:
Voer en medische zorg aan dieren in de lokale opvang

Donaties vermogensfondsen zullen worden besteed aan:
Bouw hondenkennels in Moldavië
Inkoop vaccins rabiës
Sterilisaties zwerfhonden
Tijdelijke opvang gesteriliseerde honden
Transportkosten territorium hond naar dierenkliniek en vice versa.

FINANCIELE PROGNOSE 2013

Inkomsten:

Donaties

1000

Website advertenties

50

50% Actie

150

Collectes

100

Tombola

150

Kofferbakverkopen

200

Webwinkel

50

AA-project

200

Vermogensfondsen

6030

Grote Club Actie

200

Adopties

300

Webwinkel

50

totaal

€ 8480

       

Uitgaven

Kliniek

5000

Benzine NL

100

Bankkosten

60

Kantoorkosten

50

Website

60

KvK

50

Deelname/kraamhuur

150

Promotiemateriaal

100

Dierenarts NL

50

Aanschaf caravan

1500

Reis Moldavië alg.

1000

Advertentiekosten

100

Webwinkel

20

Onvoorzien

240

totaal

€ 8480

Zodra aan RM de ANBI-status is verleend, zal het projectplan voor de eerste grote sterilisatiemarathon ingediend worden bij diverse vermogensfondsen.                                                       

RM is voornemens aanvragen in te dienen bij:

t.b.v.

Dierenrampenfonds

5000

sterilisatie 100 honden

Stichting van der Voort van Zijp

5000

sterilisatie 100 honden

Ameyde Fonds

230  

100 rabiës vaccin

WSPA*

230

100 rabiës vaccin

Manders - Brada Stichting

800

Bouw kennels

                       

* World Sociaty for the Protection of Animals