Jaarverslag 2019

Stichting Remi Moldova

RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Gerrit Kasteinstraat 10
2321 RW  Leiden
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Daan Gerritsen
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019

In 2019 zijn er 107 honden en 9 katten gesteriliseerd. 

Het Wintervoerproject is dankzij de donaties en de inzet van lokale vrijwilligers ook dit jaar goed verlopen, we hebben veel honden van maaltijden kunnen voorzien en zo de winter doorgeholpen. In verband met de coronamaatregelen in Moldavië zijn er geen toeristen in het gebied waar RM werkzaam is. Hierdoor hebben we besloten om het Wintervoer-project door te laten lopen zolang dit nodig is.

Er zijn diverse honden met acute medische problemen geholpen, verschillend van liesbreuk tot gebroken poten.

De nieuwe privacywet die op 25 mei inging heeft helaas een nadelig gevolg voor de donaties. We hebben gemerkt dat veel mensen het leuk vinden om hun naam genoemd te zien bij een bepaald hondje waar ze voor gedoneerd hebben. Vanaf 25 mei 2019 is dat alleen nog mogelijk als er bij de donatie expliciet toestemming wordt gegeven voor publicatie.

Er zijn diverse loterijen gehouden via facebook.

Ook dit jaar weer met groot succes aan de landelijke Grote Club Actie mee mogen doen.

RM werkt samen met de Partij voor de Dieren, advocaat en dierenrechtenactivist Ion Drun en dierenactivist Karl Ljoeganov aan wetsontwerpen ter bescherming van de dieren, en het legaal op de markt brengen van een legaal narcosemiddel.

Wegens langdurige ziekte van de voorzitter is RM minder actief geweest dit jaar, wat terug te zien is in het bedrag van opgehaalde donaties.

 

Balans per 31 december 2019

 
     

Activa

   
     

Liquide middelen

   

Triodos rekening-courant

 €      273,15

 
     
     

Passiva

   

Kapitaal 1 januari

 €   1.574,30

 

Last 2019

 € -1.301,15

 

Kapitaal 31 december

 €      273,15

 
     
     

Staat van baten en lasten

   
     

Baten:

 

totaal

Grote club actie

 €      703,90

 

sterilisatiepakket

 €   1.301,25

 

wintervoer

 €         63,00

 

Vlada

 €      307,28

 

Teaming

 €         99,00

 

bol.com

 €         61,03

 

Anatoli

 €         85,00

 

bedrijf

 €         15,00

 

verzekering

 €         85,21

 

refund overig

 €      210,00

 
   

 €      2.930,67

     
     

Lasten:

   

Sterilisatiepakket

 €   3.086,00

 

Vlada

 €      306,78

 

Anatoli

 €      110,00

 

advertentie

 €      110,70

 

website

 €         46,59

 

bankkosten

 €      159,53

 

paypal kosten

 €         25,87

 

software

 €      136,35

 

overig

 €      250,00

 €      4.231,82

     
     

Last 2019

 

 €      1.301,15

     

 

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019

Donaties 2019

Uitgaven 2019