Jaarverslag 2018 

Stichting Remi Moldova

RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Daan Gerritsen
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2018

In 2018 zijn er 178 honden en 9 katten gesteriliseerd. 

De verkoop van tweedehands spullen bij de winkel MijnTafel viel tegen dus daar zijn we mee gestopt.

Het Wintervoerproject is dankzij de donaties en de inzet van lokale vrijwilligers ook dit jaar goed verlopen, we hebben veel honden van maaltijden kunnen voorzien en zo de winter doorgeholpen tot het toeristen seizoen weer begon. Er zijn voerbuizen geplaatst voor de honden in de afgelegen gebieden.

Er zijn diverse honden met acute medische problemen geholpen, verschillend van liesbreuk tot gebroken poten.

De nieuwe privacywet die op 25 mei inging heeft helaas een nadelig gevolg voor de donaties. We hebben gemerkt dat veel mensen het leuk vinden om hun naam genoemd te zien bij een bepaald hondje waar ze voor gedoneerd hebben. Vanaf 25 mei is dat alleen nog mogelijk als er bij de donatie expleciet toestemming wordt gegeven voor publicatie.

De teaminggroup is opgezet, wat elke maand 1 euro per donateur bijeen sprokkeld, maar dit zet wel degelijk zoden aan de dijk.

Er is een actie gehouden voor extra chirurgische instrumenten.

Dankzij Dierendonatie.nl hebben we antivlo- en -teekmiddelen en warmtematten gekregen.

Er zijn diverse loterijen gehouden via facebook.

Dankzij Hondenspullen & Stickers  Co is de dierenkliniek nu voorzien van een airco en is er onder en rond de kliniek beton gestort.

FSBdierenasielen en Tandartspraktijk Volgt hebben medische benodigheden voor de kliniek gedoneerd.

Ook dit jaar weer met groot succes aan de landelijke Grote Club Actie mee mogen doen.

In navolging van 2016 was er opnieuw aandacht van de Partij voor de Dieren voor Moldavië. Esther Ouwehand gaf een lezing aan studenten.

De delegatie heeft RM gesteund met gesprekken met de burgemeester van de hoofdstad. 

RM werkt samen met de Partij voor de Dieren, Advocaat en dierenrechtenactivist Ion Drun en Activist Karl Ljoeganov aan wetsontwerpen ter bescherming van de dieren, en het legaal op de markt brengen van een legaal narcosemiddel.

Tijdens de controle van de projecten hebben we diverse filmpejs gemaakt voor onze donateurs over het land, de lokale vrijwilligers.

RM heeft actief meegedaan aan een protestactie tegen dierenleed en voor het aannemen van een wet op de dierenbescherming. We hebben hier het nationale nieuws mee bereikt.


Balans per 31 december 2018  
Activa  
Liquide middelen  
Triodos bank rekening-courant         582,75
Spaarrekening         991,55
   
       1.574,30
   
   
Passiva  
Kapitaal 1 januari         178,75
Bate 2018      1.395,55
   
Kapitaal 31 december      1.574,30

 

Staat van baten en lasten over 2018  
Baten     Totaal  
Donaties algemeen 9.285,73  
Wintervoerproject 1.332,00  
Lokale organisaties 13,00  
Kliniek 1.033  
Acties 1.180,06  
     
                                       12.843,79
     
     
Lasten    
DA Moldavië 6.444,00  
Wintervoer 500,00  
Lokale organisaties 50,00  
Kliniek  1.351,12  
Acties  310,65  
Donatie 10,00  
Bank  200,74  
PayPal  62,70  
Controle projecten 1.092,86  
Bedrijf 1.426,17  
                                      11.448,24
     
     
Bate 2018                               1.395,55
     

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018