Jaarverslag 2014

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Veronica Bubuioc
penningmeester: Zita Booij

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.

RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014

Gesteriliseerd
Dit jaar hebben we de oormerknummers 0081 t/m 0194 uit kunnen geven wat neer komt op 115 gesteriliseerde zwerfhonden. Twee honden kwamen in aanmerking voor medische zorg en voor negen zwerfhonden is het gelukt om in Moldavië zelf een baasje te vinden.
We hebben in verband met het zeer koude weer een langere winterstop gehad dan gebruikelijk. Er kunnen geen pas geopereerde honden teruggebracht worden naar hun territorium, ze zijn dan te zwak om te overleven.

Poekaproject
Nieuw dit jaar is het Poeka-project. Alle donaties die binnenkomen bij RM zijn standaard voor honden, tenzij dus speciaal aangegeven dat het voor poezen of katten is.

Bevolking
In het kader van de zorgen voor het welzijn van de bevolking, met zijn weerslag op de dieren, vond er dit jaar een grote inzameling van winterjassen plaats. Heel veel mensen hebben goede winterjassen aangeleverd en deze zijn op transport gegaan naar Moldavië. Een enorm onderneming, met als resultaat een dorp dat er de komende jaren warm bijloopt. De opslagruimte werd mogelijk gemaakt door een sponsor. Hoewel deze actie een groot succes was, zowel als resultaat als wat betreft enthousiasme van donateurs, gaan we dit niet jaarlijks herhalen. Ons speerpunt zijn en blijven de dieren.

Kennelproject
Het kennelproject is dit jaar afgerond. De gerenoveerde kennels voldoen nu aan de veiligheids- en hygiene eisen die we stellen aan de opvang van onze gesteriliseerde honden. Zie daarvoor ook de fotoreportage via facebook.

Wintervoerproject
We laten de gesteriliseerde zwerfhonden in de winter natuurlijk niet verhongeren. Daarvoor is er het Wintervoerproject. Vanaf een centraal punt in het dorp worden de zakken voer onder de vrijwilligers verdeeld, die de brokjes uitdelen aan de zwerfhonden in hun wijk.

Zwerfdierenconferentie
Dit jaar is RM naar de zwerfdierenconferentie in Utrecht geweest. Er waren nuttige lezingen over uiteenlopende onderwerpen die met zwerfdierenhulp te maken hebben. Ook hebben we kunnen netwerken met collega-stichtingmensen.

Activiteiten voor donaties
Ook dit jaar organiseerden we weer een bijeenkomst voor sponsors en donateurs, dit maal in Alphen aan den Rijn. Om het betaalbaar te houden nam iedereen wat hapjes en/of drankjes mee. Uiteraard hield de voorzitter  weer een presentatie over de lopende projecten: het sterilisatieproject, het Poeka-project en het kennelproject.

Opnieuw mochten we twee maal meedoen met de 50% Actie samenwerkende-dierenclubs.nl. Deze acties zijn wederom een succes gebleken.

De Grote Club Actie in september is een jaarlijkse en landelijke loterij die ons elk jaar weer een mooi bedrag oplevert, zo ook dit jaar.

Bijzonder was het sponsoruitje naar het Zwanenmeer. Iedereen kocht zelf een kaartje en van de organisatie van het uitvoerend ballet kregen wij een deel van de opbrengst.

Financiele verantwoording 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Baten   Totaal
     
Donaties algemeen 5.419,70
Adoptie   405
Wintervoer   691
Acties   2.263,52
Opslag   1.500
Anatoli   315
Dorp   330
Rente   0,29
     
    € 10.924,51
     
Lasten    
     
DA MD dieren 3.751,51
DA MD materiaal   2.596,53
Adoptie   361,81
Wintervoer   624,31
Acties   262,75
Transport   917,45
Promotie   137,04
Bedrijfsuitoefening    1.096,19
Opslag   1.500,37
Bank   283,98
Anatoli   324,38
Dorp   390
AA    386,48
     
    € 12.632,58
     
Last over  2014   € 1.708,07

 

 

Balans per 31 december 2014
   
ACTIVA  
   
Liquide middelen  
Tridos bank rek.crt. € 729,67
PayPal 65,00
   
  € 2.947,92
   
PASSIVA  
   
Eigen vermogen  
Stand 1/1/2014 € 2.502,92-
Last 2014 1.708,07-
Stand 31/12/2014 € 2.502,92 
   
  € 2.947,92

Toelichting Balans 2014

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening met het e-mailadres:info@remimoldova.com. 


Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014

Via de Grote Cub Actie zijn 326 loten verkocht. Dit leverde het netto bedrag op van € 782,40.