Stichting Remi Moldova

RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Daan Gerritsen
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017 

Het jaar 2017 was een jaar met teleurstelling door het mislukken van het Ialoveni-project, maar ook het jaar met een zeer positieve doorstart van de samenwerking met de kliniek in Vadul-lui-Voda.

Eerst het aantal dieren dat we in 2017 hebben kunnen helpen:
7 honden in de stad Ialoveni
66 honden in het dorp Vadul-lui-Voda
7 honden via ons project Doctor Dog
28 poezen / katten via ons Poeka project
Dit komt op een totaal van 108.

Hierboven ziet u direct dat we schrijven over “ons” project Doctor Dog. Daar we eerst door de jaren heen met enige regelmaat deze organisatie financieel steunden, is de organisatie Doctor Dog nu geheel onderdeel van Remi Moldova. Doctor Dog steriliseert huisdieren met korting of soms zelfs helemaal gratis als mensen het bedrag -aantoonbaar- niet kunnen opbrengen. Wat we vooral met Doctor Dog willen bereiken is een mentaliteitsverandering. Men moet zich ervan bewust worden dat al die zwerfdieren op straat rondlopen door toedoen van de mens.

Net als vorige jaren, steunen we Vlada Striga bij haar vrijwilligerswerk voor de zwerfdieren. Vlada haalt het meeste van het geld dat ze nodig heeft in Moldavië zelf op, maar soms heeft ze extra steun nodig voor voer of een dierenartsrekening.

Dan het project Ialoveni
Wat een kleinschalig project had moeten worden met ervaren dierenartsen, assistenten en verzorgers, waarbij we 100 dieren zouden steriliseren, is niet gelopen zoals gepland. Doordat het organiseren van zo’n project veel tijd vraagt, is er “hulp” gekomen van een medewerker van een andere organisatie die zei erg veel ervaring te hebben met het organiseren van dit soort projecten in het buitenland. Een van de taken van de externe medewerker was het screenen van de kandidaten. Al tijdens het project, dat helaas maar 7 dagen kon duren, bleek dat er slechts onervaren dierenartsen waren ingedeeld ook waren er vrijwilligers met psychische problemen aangenomen die een soort vakantie verwachtten. En de mensen waren niet voorgelicht over het feit dat het project van de bodem af aan opgestart moest worden, en kwamen dus met andere verwachtingen.
Na het stilleggen van het project zijn alle materialen en medicijnen opgeslagen bij een vriendin van de al genoemde externe medewerker. Op en gegeven moment werd ons duidelijk dat zij deze spullen niet meer wilde teruggeven aangezien zij voor zichzelf een project wilde beginnen. RM is toen direct afgereisd naar Moldavië. Toen RM haar spullen weer wilde ophalen, werd er smeergeld geëist. We hadden geen keus, de spullen zijn in de loop van de jaren met veel moeite naar Moldavië getransporteerd, bovendien hebben we ze nodig. Helaas was de dame in kwestie zo slinks dat ze de medicijnen die we voor € 700 hadden gekocht heeft achtergehouden. Wij gingen er vanuit dat ze bij de andere spullen zaten, maar ze bleek ze verplaatst te hebben.
RM betreurt de gang van zaken zeer, voor alle sponsors, donateurs en vrijwilligers. Het doel van werken met Nederlandse vrijwilligers was om zo te besparen op dierenartskosten, maar uiteindelijk heeft het alleen maar geld gekost. Meer over dit project kunt u hier lezen.
Wij hebben er van geleerd! Het gezegde “Wat je goed gedaan wilt hebben, moet je zelf doen” is hier absoluut van toepassing geweest.

En toen?
Zijn we natuurlijk dóórgegaan! Niets en niemand kan onze zorg voor de zwerfdieren in het armste land van Europa stoppen.
Eerst hebben we pauze en afstand genomen. Daarna zijn we bij elkaar gekomen en hebben besloten om met het dierenartsen echtpaar, van de kliniek in Vadul-lui-Voda waar we jaren mee hadden samengewerkt, te gaan praten. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat, waar mogelijk, zoveel mogelijk wordt gewerkt op de manier als wij die in Europa kennen, denk hierbij aan steriel, schoon en met extra pijnstilling. Het was een constructief gesprek waarin wij de punten zoals net genoemd als voorwaarde voor samenwerking hebben gesteld. Ze stonden er voor open. Veel blijkt toch onwetendheid te zijn. Olga heeft een aantal operaties gedaan waarbij wij aangaven wat we anders wilden, en dat werkte goed. Op moment van schrijven, 31 mei 2018, kunnen we alleen maar zeggen dat we zeer tevreden zijn met de samenwerking. Er wordt nu goed gecommuniceerd en dat vertaalt zich in de sterilisaties: er zijn nu al sinds de hernieuwde samenwerking 66+74= 140 zwerfhonden geholpen.

(Mobiele) kliniek
De mobiele kliniek is er (nog) niet gekomen. In eerste instantie niet omdat we een kliniek ter beschikking kregen in Ialoveni. Op dit moment is er geen noodzaak voor omdat we weer werken vanuit de kliniek in Vadul-lui-Voda.
Een deel van het geld is gebruikt om de bus die bij deze kliniek hoort op te knappen, zoals nieuwe winterbanden, reparaties en onderhoud. Een ander deel is voor sterilisaties gebruikt.

 

Balans 31 december 2017

activa
 
Liquide middelen
 
Triodos bank
       758,15 
   
   
passiva
 
Kapitaal 1/1/2017
    4.382,32 
Last 2017
    -4.203,57 
Kapitaal 31/12/17
       178,75 
   
Kruisposten
       579,40 
 
       758,15 
   

Toelichting balans
De oorzaak van de wellicht vreemde kruispost is gelegen in het feit dat wij kort voor het einde van 2017 via PayPal een betaling aan de dierenarts hebben gedaan. Omdat onze bankrekening gekoppeld is aan ons facebookaccount, voert facebook eerst de betalingsopdracht uit en haalt het bedrag daarna pas van onze bankrekening. Dit laatste is gebeurd in januari 2018.

Aangezien we in 2016 € 4.382,32 op de bank hadden staan, konden we dat bedrag dit jaar uitgeven. Het is immers niet de bedoeling dat een stichting winst maakt, maar dat het geld wordt uitgegeven aan het goede doel. Dat is dan ook wat we in 2017 hebben gedaan.

 

Staat van Baten en Lasten 2017 

Baten                            Totaal
Donaties algemeen 3,480,45  
Wintervoerproject 1.384,00  
Lokale organisaties    595,00  
(Mobiele) kliniek 1.330,00  
Acties 3.297,00  
Anatoli    158,00  
Bedrijf        0,86  
Rente   0,01  
     10.245,32
     
Lasten    
DA Moldavie 6.134,20  
Wintervoer 1.937,00  
Lokale organisaties    615,00  
(Mobiele) kliniek 1.414,70  
Acties    184,50  
Anatoli    160,00  
Project Ialoveni 2.330,61  
Bank    157,31  
PayPal 11,33  
Bedrijf 1.504,24  
    14.448,89
    -4.203,57

 

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2017