Jaarverslag 2016

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Zita Booij
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016 

Gesteriliseerd
Dit jaar zijn de oormerknummers 0742 t/m 0745 en 0747 uitgegeven. Twee honden hebben geen nummer gekregen daar van te voren bekend was dat ze geadopteerd zouden worden. Via het Poekaproject werden drie katers en tien poezen gesteriliseerd. Slechts 7 honden en 13 katten gesteriliseerd. Dit is niet het resultaat waar we op uit zijn.

Lokale dierenarts
Begin 2016 zijn we gestopt met de samenwerking met de lokale dierenarts. Dit besluit is genomen omdat we de dierenarts niet op een lijn kregen met onze verwachtingen ten aanzien van onder andere hygiene in de kliniek. We willen voortaan sterilisatiemarathons houden waarbij we zelf aanwezig zullen zijn. Hierbij zullen de artsen die voor RM aan het werk gaan zich moeten houden aan onze protocollen. Een mobiele kliniek zou in dit kader een uitkomst zijn.

Sterilisatiemarathon
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen voor sterilisatiemarathons. Die voorbereidingen bestonden uit het benodigde geld verzamelen, concrete contacten leggen met burgemeesters, vrijwilligers vinden, materialen inzamelen en transporteren naar Moldavië en de organisatie plannen. We hebben inmiddels contacten gelegd met twee burgemeesters, naar verwachting zullen deze in 2017 gaan leiden naar resultaten.

Adoptie

Remi, het bushaltehondje, kwam naar Nederland. Voor hem is een bijzonder goede baas gevonden. Via onze facebookpagina kunt u zijn verhaal lezen en de foto's bekijken: deel 1, deel 2, deel 3.

Donatie
We kregen twee gloednieuwe operatietafels van MSM uit Belgie. Deze tafels komen bijzonder goed van pas bij de te houden sterilisatiemarathons.

In de media
Partij voor de Dieren
Hoogtepunt in 2016 was de komst van twee leden van de Partij voor de Dieren naar Moldavië. Zij gingen met RM mee naar een gesprek met de burgemeester van Vadul-Lui-Voda en dankzij de aandacht van Karen Soeters en Christine Teunissen heeft de burgemeester toegezegd met een locatievoorstel te komen voor onze te houden sterilisatiemarathon in mei 2017. RM organiseerde voor de PvdD ontmoetingen met dierenrechtenorganisaties. Tijdens de bijeenkomst met RM, Doctor Dog en advocaat Ion Drun met de PvdD werd gesproken over de oprichting van een partij voor de Dieren in Moldavië. We hopen dat dit een goed vervolg krijgt.

Activiteiten voor donaties
In het voorjaar hielden we weer een High tea voor sponsors en donateurs. Tijdens dit gezellig samenzijn heeft de voorzitter van Remi Moldova zoals gebruikelijk een presentatie gehouden van de resultaten, de lopende projecten en de plannen voor de toekomst.

Ook dit jaar mochten we weer meedoen met de 50% acties van samenwerkendedierenclubs.nl wat weer voor de nodige aanvulling van gelden heeft opgeleverd.

Voor de mobiele kliniek is zowel rechtstreeks als via crowdfunding gedoneerd, helaas nog niet genoeg, maar we verwachten in de toekomst dit plan te kunnen verwezelijken.

Bij stichting DierenNood waren we Hulpproject van de maand, deze actie heeft een mooi bedrag opgeleverd dat voorlopig op de spaarrekening staat te wachten tot het begin van de eerste marathon.

Ook met de Grote Club Actie hebben we weer meegedaan, dit is een jaarlijks succes.

Balans per 31 december 2016  
Activa  
Liquide middelen  
Triodos bank rekening-courant        589,32
Spaarrekening     3.750,00
Paypal          43,00
      4.382,32
   
   
Passiva  
Kapitaal 1 januari     2.484,16
Bate 2016     1.898,16
   
Kapitaal 31 december     4.382,32

Toelichting Balans 2015

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening met het e-mailadres:info@remimoldova.com. 

Staat van Baten en Lasten 2016 

Baten    Totaal 
Donaties algemeen     1.741,85  
Wintervoerproject     1.214,00  
Lokale organisaties        130,00  
Mobiele kliniek     1.172,00  
Acties     6.324,00  
Anatoli        304,00  
     
      10.885,85
     
     
Lasten    
DA Moldavie        610,68  
Wintervoer     1.935,00  
Lokale organisaties        377,52  
Acties        282,63  
Transport     1.235,47  
Veterinair materiaal        472,35  
Adoptie        416,39  
Educatieproject          39,90  
Kantoor Moldavië        756,90  
Bank        147,70  
Bedrijf     2.118,15  
Anatoli        595,00  
        
        8.987,69
     
Bate       1.898,16
      10.885,85

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2016

Zoals verwacht zien we dit jaar dat de relatief hoge investering in de sponsorbrief in 2015 zich heeft uitbetaald. De donatie van Dierennood wordt naar verwachting in 2017 besteed aan de sterilisatiemarathon die we voor dat jaar gepland hebben.