Jaarverslag 2015

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Zita Booij
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid: 
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015

Gesteriliseerd
In ons derde jaar zijn we uitgekomen op 345 gesteriliseerde zwerfhonden in het dorp Vadul-lui-Voda.
De 153 honden van dit jaar dragen oormerkjes met de nummers 0195 t/m 0345 en 0738 t/m 0740.
De foto's van deze honden zijn te vinden op onze website.
Van de honden zijn via het YouTubekanaal van RM filmpjes te vinden van de vrijlatingen en adopties.

Medische zorg
Er is medische zorg verleend aan zes honden.

Adoptie
Er zijn negen honden lokaal geadopteerd. Er kwamen geen honden naar Nederland.

Poeka
Dit jaar zijn er via het Poekaproject 12 poezen gesteriliseerd. Donaties voor sterilisaties zijn standaard voor honden tenzij anders aangegeven.
Van de poezen zijn foto's te vinden via onze website.

Educatie
In 2015 is de vertaling van het educatieboekje voor kinderen in de basisschoolleeftijd rond gekomen.
Vrijwilliger Katja Bartels heeft prachtig werk afgeleverd met haar Russische vertaling van het Nederlandse voorlichtingsboekje voor kinderen van AFP.

Bevolking
Voor de bevolking kregen we van EuRail 50 nieuwe t-shirts gedoneerd en van Fysiotherpie van den Berg 10 beeldschermen voor de school in het dorp.

Acties voor donaties
Dit jaar hebben er verschillende (nieuwe) acties gelopen om geld in te zamelen, met wisselend resultaat:

Het handwerkproject komt helaas nog niet echt van de grond. We gaan meer promoten.

In het voorjaar was er weer een High Tea gepland in Doorn. De animo was dermate laag dat het event geen doorgang heeft kunnen vinden.

Ook zijn we dit jaar zijn weer naar een balletvoorstelling geweest. De animo was helaas niet groot.

We werden benaderd door Sponsormail. Een actie waarbij mensen mails kunnen lezen om zo geld te verdienen voor een zelf gekozen doel. Deze actie heeft niets opgeleverd.

Ook de Oranjefonds collecte viel tegen. Er gaan veel vrijwilligersuren inzitten. Weinig mensen geven geld, maar ook veel mensen waren niet thuis. Deze collecte week valt in een vakantieperiode. Uiteindelijk dient het opgehaalde geld gedeeld te worden met het Oranjefonds. Al met al is deze collecte niet voor herhaling vatbaar.

Op Koningsdag is RM met een enthousiaste groep naar de Leidsche binnenstad gegaan. Een van de vrijwilligers is een amateur gochelaar die zijn kunsten liet zien voor een vrijwillige bijdrage. Om aandacht op hem te vestigen had een andere vrijwilliger het dit jaar aangeschafte hondenpak aan. Dit pak trok veel mensen die met de hond op de foto wilden. We zullen er vaker met het hondenpak op uittrekken.

In september deden we mee aan de Grote Club Actie, gelukkig was deze actie wel succesvol.

In de wintermaanden liep het Wintervoerproject weer. Er goed gedoneerd voor dit project en hebben we de gesteriliseerde zwerfhonden kunnen bijvoeren.

De 50% Acties van samenwerkendedierenclubs.nl verliepen weer succesvol.

Financiele verantwoording 2015

Balans 2015

 Activa  
 Liquide middelen  
 Triodos bank rekening-courant            1.819,16
 Spaarrekening               665,00
             2.484,16
   
   
 Passiva  
 Kapitaal 1 januari               794,67
 Bate 2015            1.689,49
   
 Kapitaal 31 december            2.484,16

Toelichting Balans 2015

RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. Ook is er een PayPalrekening met het e-mailadres:info@remimoldova.com. RM heeft geen andere Activa of Passiva.

Staat van Baten en Lasten 2015

 Baten     Totaal
 Donaties algemeen   € 4.597,69  
 Wintervoer      1.236,40  
 Lokale organisaties         285,00  
 Acties     4.097,64  
 Anatoli        100,00  
 Rente            2,33  
       10.319,06 
     
 Lasten    
 DA Moldavië     3.799,96  
 Wintervoer        590,48  
 Lokale organisaties         663,87  
 Acties     2.208,72  
 Transport        670,56  
 Promotie        115,00  
 Bedrijfsuitoefening        255,40  
 Bank        235,58  
 Anatoli          90,00  
        8.629,57
     
 Bate 2015       1.689,49

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2015

Voor onze derde verjaardag kregen we € 866., dit bedrag is geboekt onder Donaties. 
Het verschil in cijfers van de wintervoeractie geeft een vertekend beeld doordat het boekjaar loopt van januari tot december, maar de actie zelf loopt van november t/m maart. De acties hebben in totaal dit jaar netto minder opgebracht dan gehoopt, dit kwam met name doordat de Sponsorbrief in verhouding veel kosten met zich meebracht. Maar resultaat van de sponsorbrief zou volgend jaar alsnog kunnen komen, daardoor is het te vroeg om te concluderen dat het de moeite niet loont.