Jaarverslag 2013

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Veronica Bubuioc
penningmeester: Zita Booij

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.


Verslag uitgeoefende activiteiten in 2013

Gesteriliseerd
In 2013 zijn we begonnen met de gesteriliseerde honden een oormerkje te geven met een eigen uniek nummer dat correspondeert met onze registratie. Dit jaar zijn de nummers 1 t/m 80 uitgegeven. Een aantal hiervan zijn alsnog aan honden van 2012 uitgegeven, bij zes honden is dat niet gelukt, zij wilden zich niet meer laten pakken. Van alle geopereerde honden worden foto's genomen die vervolgens geplaatst worden op de website.

Adopties
In 2013 kwamen zes zwerfhonden naar Nederland ter adoptie.

In de media
Het jaar 2013 begon met media aandacht. We werden benaderd door het tijdschrift ME & MY DOG om een verslag over onze stichting te schrijven. De reportage met foto's is verschenen in het februari nummer van deze glossy en deze staat nu ook op onze website.

Ook de televisie in Moldavië besteedde aandacht aan ons sterilisatieproject, klikt u hier voor de Russischtalige reportage.  

ICT
We hebben dit jaar ondersteuning gekregen van webmasters van het ICT-lab van Spoor 11 uit Alphen aan den Rijn. Dit is een project van de gemeente voor langdurig werkloze ICT-ers. Zij helpen ons nu en in de toekomst gratis met onze website.

1 jarig bestaan
Op 13 maart bestond RM precies één jaar. In dit jaar zijn de sterilisaties van start gegaan, zijn er medische materialen naar Moldavië gebracht en hebben we voor vier honden een baas gevonden. Dit alles door de ondersteuning van meer dan 1000 facebookvrienden.

ANBI
Stichting Remi Moldova is per 4 april 2013 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze status is RM vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Onze donateurs kunnen in aanmerking komen voor een belastingvoordeel bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Kennelproject
We zijn begonnen met het renoveren van de kennels die bij de dierenarts staan. De staat is erg erbarmelijk en is niet geschik voor de opvang van de dieren die meedoen met ons sterilisatieproject. Op onze facebookpagina staat een uitgebreid fotoverslag van de voortgang.

Lokaal asiel
RM heeft dit jaar de shelter van Veronica in Vadul-lui-Voda ondersteund met voer en medicijnen. Veronica vangt zwerfhonden op die bij haar via het bos komen aanlopen. Aangezien zij woont in het gebied waar wij steriliseren, wordt ook zij geholpen met haar goede werk voor de dieren.

AA-project
Ook nieuw dit jaar van start gegaan Adoptie op Afstand = Het AA-project houdt in dat een hond op afstand geadopteerd wordt. Voor € 2,50 per maand is de gekozen hond verzekerd van voer en medische zorg. We houden de adoptant regelmatig op de hoogte van het wel en wee van het hondje d.m.v. foto, verhaaltjes en film. Aanmelden voor het AA-project gaat via info@remimoldova.com.Het Adoptie op Afstand project wordt geleid door onze vrijwilliger Margreet Veenendaal-Zandvliet. Via het AA-project worden honden ondersteund die wonen bij Veronica.

Vrijwilligersreis
Van 4-9 oktober vond de eerste vrijwilligersreis naar onze projecten in Moldavië plaats. Margreet Veenendaal-Zandvliet en Monique van Leusden gingen mee. Lees hier alles over hun ervaringen.

Burgemeester Vadul-lui-Voda
Enkele dagen na de verkondiging van de burgemeester van de hoofdstad van Moldavië dat hij alle honden in zijn stad wil laten afmaken, heeft de burgemeester van de populairste badplaats in het land een ander besluit genomen. De gemeenteraad van de Moldavisch plaats waar Remi Moldova op dit moment haar sterilisatieproject heeft lopen (Vadul-lui-Voda), heeft andermaal gekozen voor sterilisatie en geen euthanasie.

Activiteiten voor donaties
Op 2e Paasdag, 1 april, ging Remi Moldova naar het zwerfdierenfestival. Veel geld heeft dat helaas niet opgeleverd, maar wel goede contacten met collega's van andere stichtingen.

We hielden twee bijeenkomsten, een High tea en een Kerstbrunch, voor sponsors en donateurs, beide in Doorn. Behalve een gezellig samenzijn, werden er presentaties gegeven. De de voorzitter vertelde over de lopende projecten en de toekomst plannen en er was een getuigeverslag van de vrijwilligersreis.

Met koninginnedag is er een sponsorverloting gehouden in Alphen aan den Rijn waar zelfs de burgemeester aan meedeed. Dankzij de prijzen die de plaatselijke middenstand ter beschikking had gesteld werd het een succes.

We hebben dit jaar twee keer mee mogen doen met een 50% Actie van samenwerkendedierenclubs.nl. Bij deze acties worden de donaties in een vooraf vastgestelde periode door een anonieme sponsor met 50% verhoogd.

In juni hield Dierenkliniek Rijnoever in Alphen aan den Rijn een Open Dag en Remi Moldova iwas daarbij uitgenodigd om met een kraam te staan. We hebben voorlichting over ons werk gegeven en hielden een tombola.

Afgelopen jaar hebben we drie maal op een rommelmarkt gestaan. Maar gezien de zeer matige opbrengsten zien we in de toekomst af van deze activiteit.

We hebben ons aangeloten bij de organisatie Goede Doelen Sticker. Deze sticker is online te bestellen waarbij er gelijk gedoneerd wordt voor Remi Moldova. De sticker is bedoeld om collectanten van de deur te houden.

Vagebond Jewels is een nieuwe sponsor van Remi Moldova. Voor elk verkocht sieraad doneert Vagebond Jewels € 5 voor ons sterilisatieproject.

Financiele verantwoording 2013

Staat van baten en lasten over 2013  
     
Baten   Totaal
     
Donaties Algemeen € 4.393,08  
AA-project 780  
Kennelproject 2.365,79  
Veronica Shelter 835  
Adopties 1.150,90  
Acties 2479,89  
    € 12.004,66
     
Lasten    
     
DA MD dieren € 2.478,22  
DA MD materiaal 925,76  
Adoptie 1.214,77  
Transport 528,24  
Kennelproject 1.057,67  
AA-project 1.400,00  
Bank 171,67  
Bedrijfsuitoefening 551,47  
Notaris 151,25  
Advertentie 24,06  
Promotie 25  
Acties 581,63  
    € 9.109,74
     
Bate over 2013   € 2.894,92

 

Balans per 31 december 2013
   
ACTIVA  
   
Liquide middelen  
Tridos bank rek.crt. € 2.201,92
Spaarrek 746
   
  € 2.947,92
   
PASSIVA  
   
Eigen vermogen  
Stand 1/1/2013 €392,00-
Bate 2013 2.894,92
Stand 31/12/2013 2.502,92
   
Lening o/g € 445,00
   
  € 2.947,92
   

Toelichting Balans 2013
RM beschikt over een betaalrekening met nummer: NL67 TRIO 0254 7201 53 en een spaarrekening met nummer NL89 TRIO 2024 0876 39, beide bij de Triodosbank. 

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2013

Conform de doelstelling van Remi Moldova zijn de meeste donaties binnen gekomen voor sterilisaties van zwerfhonden en is ook het meeste geld besteed aan die sterilisaties (DA MD dieren). Onder de uitgaven voor sterilisaties vallen ook de kosten voor het ontwormen, ontvlooien en het salaris van de lokale dierenarts. Aanschaf van hechtmateriaal, scalpels, desinfectie middelen, antibiotica, gebruik van de kennels, hooi en voer etc., en ook benzine voor het ophalen en weer terug brengen van de honden naar hun eigen territorium vallen onder DA MD materialen. 

Voor het kennelproject is al een mooi bedrag opgehaald, dit geld is voor het overgrote deel besteed aan materialen. Heel veel werk wordt door de man van de dierearts zelf gedaan. Als hij hulp nodig heeft wordt er hulp ingeschakeld van mensen die een klein salaris krijgen. We kunnen ter plaatse niet verwachten van arme mensen dat ze voor niets werken. Ook omdat RM vindt dat de mensen in Moldavë het ook beter moeten krijgen, willen we een mentaliteit verandering ten opzicht van dieren bereiken. De kennels zijn nog niet af, maar er wordt hard gewerkt. Op onze facebookpagina staat een fotoverslag van de huidige stand van de renovatie. 

Het AA-project en de Shelter van Veronica worden in een noemer genoemd daar deze bedragen naar dezelfde persoon gaan. Veronica beheert zelf haar budgetten.

Bankkosten zijn niet te vermijden. Enerzijds zijn er de gebruikelijke bank en pas kosten per kwartaaal, maar RM heeft ook altijd te maken met koerswisselingen en extra kosten voor het opnemen van geld in het buitenland.

De uitgaven voor overheadkosten bedroegen dit jaar 10%.

De uitgeoefende activiteiten hebben ook een mooi bedrag opgeleverd. Wel kost het organiseren van activiteiten ook geld. Bijvoorbeeld benzine om op een locatie te komen, het huren van een stand, het inkopen van prijzen. De cijfers laten echter zien dat deze investeringen de moeite waard zijn.