Jaarverslag - Jaarverslag 2014

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014

Dit jaar hebben we de oormerknummers 0081 t/m 0194 uit kunnen geven wat neer komt op 115 gesteriliseerde zwerfhonden. Twee honden kwamen in aanmerking voor medische zorg en voor negen zwerfhonden is het gelukt om in Moldavië zelf een baasje te vinden.

We hebben in verband met het zeer koude weer een langere winterstop gehad dan gebruikelijk. Er kunnen geen pas geopereerde honden teruggebracht worden naar hun territorium, ze zijn dan te zwak om te overleven.  

Nieuw dit jaar is het Poeka-project. Alle donaties die binnenkomen bij RM zijn standaard voor honden, tenzij dus speciaal aangegeven dat het voor poezen of katten is.

Ook dit jaar organiseerden we weer een bijeenkomst voor sponsors en donateurs, dit maal in Alphen aan den Rijn. Om het betaalbaar te houden nam iedereen wat hapjes en/of drankjes mee. Uiteraard hield de voorzitter weer een presentatie over de lopende projecten: het sterilisatieproject, het Poeka-project en het kennelproject.

Opnieuw mochten we twee maal meedoen met de 50% Actie samenwerkende-dierenclubs.nl. Deze acties zijn wederom een succes gebleken.

De Grote Club Actie in september is een jaarlijkse en landelijke loterij die ons elk jaar weer een mooi bedrag oplevert, zo ook dit jaar.

Bijzonder was het sponsoruitje naar het Zwanenmeer. Iedereen kocht zelf een kaartje en van de organisatie van het uitvoerendballet kregen wij een deel van de opbrengst.

In het kader van de zorgen voor het welzijn van de bevolking, met zijn weerslag op de dieren, vond er dit jaar een grote inzameling van winterjassen plaats. Heel veel mensen hebben goede winterjassen aangeleverd en deze zijn op transport gegaan naar Moldavië. Een enorm onderneming, met als resultaat een dorp dat er de komende jaren warm bijloopt. 

Het kennelproject is dit jaar afgerond. De gerenoveerde kennels voldoen nu aan de veiligheids- en hygiene eisen die we stellen aan de opvang van onze gesteriliseerde honden. Zie daarvoor ook de fotoreportage via facebook.

We laten de gesteriliseerde zwerfhonden in de winter natuurlijk niet verhongeren. Daarvoor is er het Wintervoerproject. In Nederland zamelen we geld in om vervolgens in Moldavië voer te kopen. Niet alleen hebben we zo geen transportkosten voor het voer, maar deze methode steunt ook de lokale economie, iets wat binnen onze filosofie past. Het voer gaat naar een centraalpunt van waaruit vrijwilligers de zakken onder elkaar verdelen en het voer uitgedeeld wordt aan de zwerfhonden.

Dit jaar is RM naar de zwerfdierenconferentie in Utrecht geweest. Er waren nuttige lezingen over uiteenlopende onderwerpen die met zwerfdierenhulp te maken hebben. Ook hebben we kunnen netwerken met collega-stichtingmensen.

 

Financiele verantwoording 2014 

BOEKJAAR 2014      

Staat van baten en lasten over 2014    
       
Baten   Totaal  
       
Donaties algemeen 6.454,08  
Adoptie 405,00  
Wintervoer 691,00  
Acties 2.694,43  
Anatoli 315,00  
Dorp 330,00  
     
    € 10.924,51  
       
Lasten      
       
DA MD dieren 3.751,22  
DA MD materiaal 2.596,53  
Adoptie 361,81  
Wintervoer 624,31  
Acties 262,75  
Transport 917,45  
Promotie 137,04  
Bedrijfsuitoefening  2.596,92  
Bank 283,98  
Rente 0,29  
Anatoli 324,38  
Dorp 390,00  
AA  386,48  
     
    € 12.632,58  
       
Last over  2014   € 1.708,07  
       
 
 
 
2014
     
     
Balans per 31 december 2014    
     
ACTIVA    
     
Liquide middelen    
Tridos bank rek.crt. € 729,67  
PayPal 65,00  
     
  2.947,92  
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Stand 1/1/2014 € 2.502,92-  
Last 2014 1.708,07-  
Stand 31/12/2014 € 2.502,92   
     
 
     
  € 2.947,92  
     

Toelichting 2014

De relatief hoge bedragen voor transport en bedrijfsuitvoering dit jaar zijn ontstaan door het project voor de bevolking. De ingezamelde jassen moesten worden opgeslagen, gesorteerd, ingepakt en getransporteerd. Deze bedragen zijn niet uit donaties voor dieren bekostigd, er was een sponsor voor. Die bedragen zijn bij de bij de algemene donaties gerekend.

Beleidsplan

 

---