Jaarverslag

Stichting Remi Moldova
RSIN Nummer: 851484748
KvK Nummer: 54901855
Oranjestraat 1
2405BD Alphen aan den Rijn
06-51127390
info@remimoldova.com

voorzitter: Ingrid Godzevitsj-Booij
secretaris: Daan Gerritsen
penningmeester: Wouter van Krimpen

Stichting Remi Moldova (RM) heeft ten doel het terugdringen van het aantal zwerfhonden in Moldavië en het verlenen van zorg aan zwerfhonden in Moldavië.
RM tracht haar doel onder meer te bereiken door;
- het steriliseren van zwerfhonden in Moldavië;
- het verlenen van acute medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië;
- het bemiddelen in adoptie van zwerfhonden uit Moldavië;
- Het verrichten van allerlei andere handelingen die ertoe bijdragen dat het doel van de stichting wordt bereikt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
RM beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid:
Noch bestuurders noch vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Omdat het kunnen uitoefenen van vrijwilligerswerk niet mag afhangen van de draagkracht van een vrijwilliger, worden gemaakte onkosten, indien nodig, vergoed.

Prognose 2017

Voor 2017 en 2018 gaan we uit van ongeveer eenzelfde inkomen- en uitgavenpatroon als voorgaande jaren, aangezien we dezelfde wervingsmethoden zullen gebruiken. Ook het aantal donateurs is stabiel. Deze groep donateurs bestaat voornamelijk uit een vast kern van facebookvrienden. We blijven ons inzetten om andere sponsors en donateurs te vinden, maar in de prognose gaan we hier niet op vooruit lopen.  

  


Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017 volgt binnen een half jaar na het aflopen van het boekjaar. 

Financiele verantwoording 2017 volgt binnen een half jaar na het aflopen van het boekjaar.

Beleidsplan

---


Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016 

Dit jaar kregen we twee gloed nieuwe operatietafels van MSM uit Belgie. Deze tafels komen bijzonder goed van pas bij de te houden sterilisatiemarathons.
In het voorjaar hielden we weer een High tea voor sponsors en donateurs. Tijdens dit gezellig samenzijn heeft de voorzitter van Remi Moldova zoals gebruikelijk een presentatie gehouden van de resultaten, de lopende projecten en de plannen voor de toekomst.
Ook dit jaar mochten we weer meedoen met de 50% acties van samenwerkendedierenclubs.nl wat weer voor de nodige aanvulling van gelden heeft opgeleverd.
Voor de mobiele kliniek is zowel rechtstreeks als via crowdfunding gedoneerd, helaas nog niet genoeg, maar we verwachten in de toekomst dit plan te kunnen verwezelijken.
Bij stichting DierenNood waren we Hulpproject van de maand, deze actie heeft een mooi bedrag opgeleverd dat voorlopig op de spaarrekening staat te wachten tot het begin van de eerste marathon.
Ook met de Grote Club Actie hebben we weer meegedaan, dit is een jaarlijks succes.
Hoogtepunt in 2016 was de komst van twee leden van de Partij voor de Dieren naar Moldavië. Zij gingen met RM mee naar een gesprek met de burgemeester van Vadul-Lui-Voda en dankzij de aandacht van Karen Soeters en Christine Teunissen heeft de burgemeester toegezegd met een locatievoorstel te komen voor onze te houden sterilisatiemarathon in mei 2017!
Doordat we in 2016 gestopt zijn met de samenwerking met de lokale dierenarts zijn er slechts 7 honden en 14 poezen gesteriliseerd. Dit is niet het resultaat waar we op uit zijn.
Echter, de voorbereidingen voor een marathon vergen veel tijd, met name het vinden van een burgemeester die welwillend tegen over een dergelijk project staat is niet gemakkelijk.
We hebben inmiddels contacten gelegd met twee burgemeesters, naar verwachting zullen deze in 2017 gaan leiden naar resultaten. 

Financiele verantwoording 2016 volgt zeer binnenkort

Staat van Baten en Lasten 2016 volgt zeer binnenkort

Balans 2016 volgt zeer binnenkort

Toelichting 2016 volgt zeer binnenkort

Beleidsplan

 

---


Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015

In ons derde jaar zijn we uitgekomen op 345 gesteriliseerde zwerfhonden in het dorp Vadul-lui-Voda.
De 153 honden van dit jaar dragen oormerkjes met de nummers 0195 t/m 0345 en 0738 t/m 0740.
De foto's van deze honden zijn te vinden op onze website.
Van de honden zijn via het Youtubekanaal van RM filmpjes te vinden van de vrijlatingen en adopties.
Er is medische zorg verleend aan zes honden. Er zijn negen honden lokaal geadopteerd. Er kwamen geen honden naar Nederland.

Dit jaar zijn er via het Poekaproject 12 poezen gesteriliseerd. Donaties voor sterilisaties zijn standaard voor honden tenzij anders aangegeven.
Van de poezen zijn foto's te vinden via onze website

In 2015 is de vertaling van het educatieboekje voor kinderen in de basisschoolleeftijd rond gekomen.
Vrijwilliger Katja Bartels heeft prachtig werk afgeleverd met haar Russische vertaling van het Nederlandse voorlichtingsboekje voor kinderen van AFP.

Voor de bevolking kregen we van EuRail 50 nieuwe t-shirts gedoneerd en van Fysiotherpie van den Berg 10 beeldschermen voor de school in het dorp.

Dit jaar hebben er verschillende (nieuwe) acties gelopen om geld in te zamelen, met wisselend resultaat:

-Het handwerkproject komt helaas nog niet echt van de grond. We gaan meer promoten.
-In het voorjaar was er weer een High Tea gepland in Doorn. De animo was dermate laag dat het event geen  doorgang heeft kunnen vinden.
-Ook zijn we dit jaar zijn weer naar een balletvoorstelling geweest. De animo was helaas niet groot.
-We werden benaderd door Sponsormail. Een actie waarbij mensen mails kunnen lezen om zo geld te verdienen  voor een zelf gekozen doel. Deze actie heeft niets opgeleverd.
-Ook de Oranjefonds collecte viel tegen. Er gaan veel vrijwilligersuren inzitten. Weinig mensen geven geld, maar  ook veel mensen waren niet thuis. Deze collecte week valt in een  vakantieperiode. Uiteindelijk dient het  opgehaalde geld gedeeld te worden met het Oranjefonds. Al met al is deze collecte niet voor herhaling vatbaar.
-Op Koningsdag is RM met een enthousiaste groep naar de Leidsche binnenstad gegaan. Een van de vrijwilligers  is een amateur gochelaar die zijn kunsten liet zien voor een vrijwillige  bijdrage. Om aandacht op hem te vestigen  had een andere vrijwilliger het dit jaar aangeschafte hondenpak aan. Dit pak trok veel mensen die met de hond op  de foto wilden. We zullen er  vaker met het hondenpak op uittrekken.
-In september deden we mee aan de Grote Club Actie, gelukkig was deze actie wel succesvol.
-In de wintermaanden liep het Wintervoerproject weer. Er goed gedoneerd voor dit project en hebben we de  gesteriliseerde zwerfhonden kunnen bijvoeren.
-De 50% Acties van samenwerkendedierenclubs.nl verliepen weer succesvol. 

 

Financiele verantwoording 2015

Staat van Baten en Lasten 2015

 Baten     Totaal
 Donaties algemeen   € 4.597,69  
 Wintervoer      1.236,40  
 Lokale organisaties         285,00  
 Acties     4.097,64  
 Anatoli        100,00  
 Rente            2,33  
       10.319,06 
     
 Lasten    
 DA Moldavië     3.799,96  
 Wintervoer        590,48  
 Lokale organisaties         663,87  
 Acties     2.208,72  
 Transport        410,56  
 Promotie        115,00  
 Bedrijfsuitoefening        515,40  
 Bank        235,58  
 Anatoli          90,00  
        8.629,57
     
 Bate 2015       1.689,49

 

Balans 2015

 Activa  
 Liquide middelen  
 Triodos bank rekening-courant            1.819,16
 Spaarrekening               665,00
             2.484,16
   
   
 Passiva  
 Kapitaal 1 januari               794,67
 Bate 2015            1.689,49
   
 Kapitaal 31 december            2.484,16

Toelichting 2015

Voor onze derde verjaardag kregen we € 866.
Het verschil in cijfers van de wintervoeractie geeft een vertekend beeld doordat het boekjaar loopt van januari tot december, maar de actie zelf loopt van november t/m maart.
De Grote Club Actie is dit jaar afgesloten met het prachtige bedrag van € 852,80.

Beleidsplan

---


Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014

Dit jaar hebben we de oormerknummers 0081 t/m 0194 uit kunnen geven wat neer komt op 115 gesteriliseerde zwerfhonden. Twee honden kwamen in aanmerking voor medische zorg en voor negen zwerfhonden is het gelukt om in Moldavië zelf een baasje te vinden.

We hebben in verband met het zeer koude weer een langere winterstop gehad dan gebruikelijk. Er kunnen geen pas geopereerde honden teruggebracht worden naar hun territorium, ze zijn dan te zwak om te overleven.  

Nieuw dit jaar is het Poeka-project. Alle donaties die binnenkomen bij RM zijn standaard voor honden, tenzij dus speciaal aangegeven dat het voor poezen of katten is.

Ook dit jaar organiseerden we weer een bijeenkomst voor sponsors en donateurs, dit maal in Alphen aan den Rijn. Om het betaalbaar te houden nam iedereen wat hapjes en/of drankjes mee. Uiteraard hield de voorzitter weer een presentatie over de lopende projecten: het sterilisatieproject, het Poeka-project en het kennelproject.

Opnieuw mochten we twee maal meedoen met de 50% Actie samenwerkende-dierenclubs.nl. Deze acties zijn wederom een succes gebleken.

De Grote Club Actie in september is een jaarlijkse en landelijke loterij die ons elk jaar weer een mooi bedrag oplevert, zo ook dit jaar.

Bijzonder was het sponsoruitje naar het Zwanenmeer. Iedereen kocht zelf een kaartje en van de organisatie van het uitvoerendballet kregen wij een deel van de opbrengst.

In het kader van de zorgen voor het welzijn van de bevolking, met zijn weerslag op de dieren, vond er dit jaar een grote inzameling van winterjassen plaats. Heel veel mensen hebben goede winterjassen aangeleverd en deze zijn op transport gegaan naar Moldavië. Een enorm onderneming, met als resultaat een dorp dat er de komende jaren warm bijloopt. 

Het kennelproject is dit jaar afgerond. De gerenoveerde kennels voldoen nu aan de veiligheids- en hygiene eisen die we stellen aan de opvang van onze gesteriliseerde honden. Zie daarvoor ook de fotoreportage via facebook.

We laten de gesteriliseerde zwerfhonden in de winter natuurlijk niet verhongeren. Daarvoor is er het Wintervoerproject. In Nederland zamelen we geld in om vervolgens in Moldavië voer te kopen. Niet alleen hebben we zo geen transportkosten voor het voer, maar deze methode steunt ook de lokale economie, iets wat binnen onze filosofie past. Het voer gaat naar een centraalpunt van waaruit vrijwilligers de zakken onder elkaar verdelen en het voer uitgedeeld wordt aan de zwerfhonden.

Dit jaar is RM naar de zwerfdierenconferentie in Utrecht geweest. Er waren nuttige lezingen over uiteenlopende onderwerpen die met zwerfdierenhulp te maken hebben. Ook hebben we kunnen netwerken met collega-stichtingmensen.

 

Financiele verantwoording 2014 

BOEKJAAR 2014      

Staat van baten en lasten over 2014    
       
Baten   Totaal  
       
Donaties algemeen 6.454,08  
Adoptie 405,00  
Wintervoer 691,00  
Acties 2.694,43  
Anatoli 315,00  
Dorp 330,00  
     
    € 10.924,51  
       
Lasten      
       
DA MD dieren 3.751,22  
DA MD materiaal 2.596,53  
Adoptie 361,81  
Wintervoer 624,31  
Acties 262,75  
Transport 917,45  
Promotie 137,04  
Bedrijfsuitoefening  2.596,92  
Bank 283,98  
Rente 0,29  
Anatoli 324,38  
Dorp 390,00  
AA  386,48  
     
    € 12.632,58  
       
Last over  2014   € 1.708,07  
       
 
 
 
2014
     
     
Balans per 31 december 2014    
     
ACTIVA    
     
Liquide middelen    
Tridos bank rek.crt. € 729,67  
PayPal 65,00  
     
  2.947,92  
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Stand 1/1/2014 € 2.502,92-  
Last 2014 1.708,07-  
Stand 31/12/2014 € 2.502,92   
     
 
     
  € 2.947,92  
     

Toelichting 2014

De relatief hoge bedragen voor transport en bedrijfsuitvoering dit jaar zijn ontstaan door het project voor de bevolking. De ingezamelde jassen moesten worden opgeslagen, gesorteerd, ingepakt en getransporteerd. Deze bedragen zijn niet uit donaties voor dieren bekostigd, er was een sponsor voor. Die bedragen zijn bij de bij de algemene donaties gerekend.

Beleidsplan

 

---Verslag uitgeoefende activiteiten in 2013

Gesteriliseerd
In 2013 zijn we begonnen met de gesteriliseerde honden een oormerkje te geven met een eigen uniek nummer dat correspondeert met onze registratie. Dit jaar zijn de nummers 1 t/m 80 uitgegeven. Een aantal hiervan zijn alsnog aan honden van 2012 uitgegeven, bij zes honden is dat niet gelukt, zij wilden zich niet meer laten pakken. Van alle geopereerde honden worden foto's genomen die vervolgens geplaatst worden op de website.

Adopties

In de media
Het jaar 2013 begon met media aandacht. We werden benaderd door het tijdschrift ME & MY DOG om een verslag over onze stichting te schrijven. De reportage met foto's is verschenen in het februari nummer van deze glossy en hij staat nu ook op onze website.

ICT
We hebben dit jaar ondersteuning gekregen van webmasters van het ICT-lab van Spoor 11 uit Alphen aan den Rijn. Dit is een project van de gemeente voor langdurig werkloze ICT-ers. Zij helpen ons nu en in de toekomst gratis met onze website.

1 jarig bestaan
Op 13 maart bestond RM precies één jaar. In dit jaar zijn de sterilisaties van start gegaan, zijn er medische materialen naar Moldavië gebracht en hebben we voor vier honden een baas gevonden. Dit alles door de ondersteuning van meer dan 1000 facebookvrienden.

ANBI
Stichting Remi Moldova is per 4 april 2013 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze status is RM vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Onze donateurs kunnen in aanmerking komen voor een belastingvoordeel bij de opgave van de inkomstenbelasting.

Kennelproject
We zijn begonnen met het renoveren van de kennels die bij de dierenarts staan. De staat is erg erbarmelijk en is niet geschik voor de opvang van de dieren die meedoen met ons sterilisatieproject. Op onze facebookpagina staat een uitgebreid fotoverslag van de voortgang.

Lokaal asiel
RM heeft dit jaar de shelter van Veronica in Vadul-lui-Voda ondersteund met voer en medicijnen. Veronica vangt zwerfhonden op die bij haar via het bos komen aanlopen. Aangezien zij woont in het gebied waar wij steriliseren, wordt ook zij geholpen met haar goede werk voor de dieren.

AA-project
Ook nieuw dit jaar van start gegaan Adoptie op Afstand = Het AA-project houdt in dat een hond op afstand geadopteerd wordt. Voor € 2,50 per maand is de gekozen hond verzekerd van voer en medische zorg. We houden de adoptant regelmatig op de hoogte van het wel en wee van het hondje d.m.v. foto, verhaaltjes en film. Aanmelden voor het AA-project gaat via info@remimoldova.com.Het Adoptie op Afstand project wordt geleid door onze vrijwilliger Margreet Veenendaal-Zandvliet. Via het AA-project worden honden ondersteund die wonen bij Veronica.

Vrijwilligersreis
Van 4-9 oktober vond de eerste vrijwilligersreis naar onze projecten in Moldavië plaats. Margreet Veenendaal-Zandvliet en Monique van Leusden gingen mee. Lees hier alles over hun ervaringen.

Burgemeester Vadul-lui-Voda
Enkele dagen na de verkondiging van de burgemeester van de hoofdstad van Moldavië dat hij alle honden in zijn stad wil laten afmaken, heeft de burgemeester van de populairste badplaats in het land een ander besluit genomen. De gemeenteraad van de Moldavisch plaats waar Remi Moldova op dit moment haar sterilisatieproject heeft lopen (Vadul-lui-Voda), heeft andermaal gekozen voor sterilisatie en geen euthanasie.

Activiteiten voor donaties
Op 2e Paasdag, 1 april, ging Remi Moldova naar het zwerfdierenfestival. Veel geld heeft dat helaas niet opgeleverd, maar wel goede contacten met collega's van andere stichtingen.

We hielden twee bijeenkomsten, een High tea en een Kerstbrunch, voor sponsors en donateurs, beide in Doorn. Behalve een gezellig samenzijn, werden er presentaties gegeven. De de voorzitter vertelde over de lopende projecten en de toekomst plannen en er was een getuigeverslag van de vrijwilligersreis.

Met koninginnedag is er een sponsorverloting gehouden in Alphen aan den Rijn waar zelfs de burgemeester aan meedeed. Dankzij de prijzen die de plaatselijke middenstand ter beschikking had gesteld werd het een succes.

We hebben dit jaar twee keer mee mogen doen met een 50% Actie van samenwerkendedierenclubs.nl. Bij deze acties worden de donaties in een vooraf vastgestelde periode door een anonieme sponsor met 50% verhoogd.

In juni hield Dierenkliniek Rijnoever in Alphen aan den Rijn een Open Dag en Remi Moldova iwas daarbij uitgenodigd om met een kraam te staan. We hebben voorlichting over ons werk gegeven en hielden een tombola.

Afgelopen jaar hebben we drie maal op een rommelmarkt gestaan. Maar gezien de zeer matige opbrengsten zien we in de toekomst af van deze activiteit.

We hebben ons aangeloten bij de organisatie Goede Doelen Sticker. Deze sticker is online te bestellen waarbij er gelijk gedoneerd wordt voor Remi Moldova. De sticker is bedoeld om collectanten van de deur te houden.

Vagebond Jewels is een nieuwe sponsor van Remi Moldova. Voor elk verkocht sieraad doneert Vagebond Jewels € 5 voor ons sterilisatieproject.

 

Financiele verantwoording 2013

 

BOEKJAAR 2013

Staat van baten en lasten over 2013    
       
Baten   Totaal  
       
Donaties Algemeen €4393,08    
AA-project 780,00    
Kennelproject 2.365,79    
Veronica Shelter 835,00    
adopties 1.150,90    
Acties 2479,89    
    €12.004,66  
       
Lasten      
       
DA MD dieren €2.478,22    
DA MD materiaal 925,76    
adoptie 1.214,77    
transport 528,24    
Kennelproject 1.057,67    
AA-project 1.400,00    
bank 171,67    
bedrijfsuitoefening 551,47    
notaris 151,25    
advertentie 24,06    
promotie 25,00    
Acties 581,63    
    €9.109,74  
       
Bate over 2013   €2.894,92  
       
   
     
Balans per 31 december 2013    
     
ACTIVA    
     
Liquide middelen    
Tridos bank rek.crt. €2.201,92  
Spaarrek 746,00  
     
  €2.947,92  
     
PASSIVA    
     
Eigen vermogen    
Stand 1/1/2013 €392,00-  
Bate 2013 2.894,92  
Stand 31/12/2013 2.502,92  
     
Lening o/g €445,00  
     
  €2.947,92  
     

Toelichting 2013

Conform de doelstelling van Remi Moldova zijn de meeste donaties binnen gekomen voor sterilisaties van zwerfhonden en is ook het meeste geld besteed aan die sterilisaties. Onder de uitgaven voor sterilisaties vallen ook de kosten voor het ontwormen en ontvlooien. Het salaris van de lokale dierenarts, hechtmateriaal, scalpels, desinfectie middelen, antibiotica, gebruik van de kennels, hooi en voer. Ook benzine voor het ophalen en weer terug brengen van de honden naar hun eigen territorium valt hieronder.

Voor het kennelproject is al een mooi bedrag opgehaald, dit geld is voor het overgrote deel besteed aan materialen. Heel veel werk wordt door de man van de dierearts zelf gedaan. Als hij hulp nodig heeft wordt er hulp ingeschakeld van mensen die een klein salaris krijgen. We kunnen ter plaatse niet verwachten van arme mensen dat ze voor niets werken. Ook omdat RM vindt dat de mensen in Moldavë het ook beter moeten krijgen, willen we een mentaliteit verandering ten opzicht van dieren bereiken. De kennels zijn nog niet af, maar er wordt hard gewerkt. Op onze facebookpagina staat een fotoverslag van de huidige stand van de renovatie. 

Het AA-project en de Shelter van Veronica worden in een noemer genoemd daar deze bedragen naar dezelfde persoon gaan. Veronica beheert zelf haar budgetten.

Bankkosten zijn niet te vermijden. Enerzijds zijn er de gebruikelijke bank en pas kosten per kwartaaal, maar RM heeft ook altijd te maken met koerswisselingen en extrakosten voor het opnemen van geld in het buitenland.

De uitgeoefende activiteiten hebben ook een mooi bedrag opgeleverd. Wel kost het organiseren van activiteiten ook geld. Bijvoorbeeld benzine om op een locatie te komen, het huren van een stand, het inkopen van prijzen. De cijfers laten echter zien dat deze investeringen de moeite waard zijn. 

Kosten voor de bedrijfsuitvoering kunnen niet geheel ten laste komen van de vrijwilligers van RM want dit zou dan in de praktijk betekenen dat iemand die niet draagkrachtig is, geen vrijwilligerswerk voor RM zou kunnen doen.  

Beleidsplan

---

 

 


31 december 2012
Het oprichtingsjaar van Stichting Remi Moldova is bijna ten einde. 2012 was het jaar waarin Team Remi Moldova haar idealistische plannen om het zwerfdierenleed in Moldavië aan te pakken, vorm is gaan geven. Een officiële stichting oprichten, sponsors en donateurs werven, wetten en regelgeving, er kwam nogal wat bij kijken.

2013 wordt het jaar waarin de ANBI-status rond en het gedegen beleidsplan voltooid gaan worden. Met deze 2 belangrijke documenten zullen we fondsen aan gaan schrijven voor het geld en de middelen die we nodig hebben om onze plannen te verwezenlijken.

Bureaucratie kost tijd en geduld, maar Team Remi Moldova gaat niet werkeloos zitten afwachten. Zomer en winter gaan wij door met steriliseren, teefje na teefje en reutje na reutje. Donaties die vandaag binnenkomen worden morgen aangewend om te steriliseren. Wist u dat één sterilisatie € 40 kost en dat deze omgerekend zo'n 100 zwerfhonden scheelt! (elke teef 2 nesten per jaar gedurende 9 jaar...)

Vanaf deze plaats willen wij u die ons dit jaar gesteund heeft, op welke manier dan ook, heel hartelijk danken voor uw steun aan Stichting Remi Moldova! Zonder uw bijdrage hadden wij nooit zoveel kunnen bereiken.

Team Remi Moldova wenst al onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en collega's een gezond, gelukkig, succesvol en diervriendelijk 2013!!

Tot volgend jaar... 

BOEKJAAR 2012
Staat van baten en lasten over 2012
BATEN
Rechtstr. Donaties €1.115
Adopties 550
€1.665
Webwinkel
Omzet webwinkel 20
TOTAAL BATEN €1.685
LASTEN
DA RM €314
DA NL 40
Transport 783
Bank 34
Bedrijfsuitoefening 190
Oprichtingskosten
339
Acties 13
Promotie 296
Advertentiekosten 58
Webwinkel 10
TOTAAL LASTEN €2.077
TEKORT 2012 €-392
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen Schulden op korte termijn
Triodos Bank rek.crt. €353 Lening o/g 745
Tekort 2012 392
€745 745

---